Skip to main content

Zebranie Przedstawicieli 2023

Coroczne Zebranie Przedstawicieli O.K. Banku Spółdzielczego odbyło się 31 maja 2023 r.
W posiedzeniu uczestniczyli delegaci, i zaproszeni Goście w osobie Pani Mirosławy Lechowicz Dyrektora ds. Współpracy Zrzeszeniowej Banku BPS S.A.
i Pana Michała Wilka Dyrektora Departamentu Pomocy i Restrukturyzacji Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Bogusław Mierzwa. Obrady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Prezes Zarządu Pan Dariusz Wójcik przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności O.K. Banku Spółdzielczego za rok 2022
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bogusław Mierzwa przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych Pani Kornelia Waloszek omówiła sprawozdanie finansowe Banku za rok 2022.
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Pani Daniela Musioł przedstawiła sprawozdanie Zarządu z realizacji Polityki odpowiedniości.
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych i IT Pan Tomasz Kapłanek przedstawił sprawozdanie z realizacji Uchwał poprzedniego Zebrania Sprawozdawczego.
Sprawozdanie Komisji z weryfikacji ocen Członków Rady i Rady Nadzorczej jako organu przedstawił Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Pan Marek Piwowarski.

Po zatwierdzeniu Sprawozdań Zarządu Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022 oraz dokonało pozytywnej indywidualnej i kolegialnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej O.K. Banku Spółdzielczego.

Zaproszeni Goście w swoich wystąpieniach odnieśli się również do ważnej w obecnym czasie sile współpracy, kreatywnej kompatybilności na poziomie biznesowym i świadomości ekonomicznej „czujności” w najbliższym czasie. Jako Bank przyjęliśmy również słowa uznania za wypracowane wyniki i przyjęte kierunki działania w planach biznesowych i strategii działania na najbliższe lata.

DZIĘKUJEMY

Delegatom i Gościom
za udział i pozytywne przyjęcie przedstawionych materiałów.

Udziałowcom oraz Klientom Banku
za ponad 100 – letnie zaufanie i lojalność, życzliwość, otwartość na dobrą lokalną współpracę korzystanie z kolejnych wdrożonych nowoczesnych produktów, aplikacji, konkursów i usług banku spółdzielczego,

Pracownikom
za lojalność, ludzką uczciwość i rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych i permanentne zaangażowanie w rozwój nowoczesnego banku spółdzielczego.

 Z wyrazami szacunku
Rada Nadzorcza i Zarząd O.K. Banku Spółdzielczego

Bochenek chleba na zakwasie z kawą i prażonymi orzechami laskowymi jako inspiracja lokalnej piekarni
wręczany po zakończeniu zebrania spotkał się entuzjastycznym przyjęciem wśród wszystkich uczestników Zebrania Przedstawicieli
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie.

O.K. BANK SPÓŁDZIELCZY
ZAWSZE BLISKO dobrych rzeczy.

11  1685607985828

10    17  
16  15   19   14 

  350297124 776361580761753 7501554622153571292 n  132

  21     22     121