Skip to main content

Program "Dobry Start"

Program "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

Komu przysługuje wniosek?
Świadczenie dobry strat przysługuje raz w roku na dziecko  uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życiaDzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.
Ważne!
Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne: ani w przedszkolu, ani w tzw. "zerówce" prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych

Wniosek on line!
Wniosek o świadczenie dobry start można składać on-line już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub w bankowości elektronicznej OK@net>
Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Dla kogo wsparcie?
Aby otrzymać  wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?
Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku


Więcej informacji na www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Rola Banku w procesie składania wniosku

 • Umożliwiamy złożenie wniosku poprzez system bankowości elektronicznej OK@net.
 • Wypełniony wniosek przekazujemy do systemu Emp@tia, prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Złożenie wniosku jest bezpłatne

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie "Dobry Start" na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Złożenie wniosku w systemie OK@net>

 • Wniosek o świadczenie dobry start znajdziesz po zalogowaniu do systemu OK@net w menu Wnioski -> Stwórz Wniosek -> Złóż wniosek Dobry Start.
 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu OK@net. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Złożony wniosek możesz pobrać tylko raz, po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, przygotuj wcześniej ich skany.
 • Złożony wniosek zostaje przekazany do systemu Emp@tia. Na tym etapie kończy się rola Banku. Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy.
 • Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz od systemu Emp@tia Urzędowe potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku. Jest ono dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ właściwy.

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ właściwy w sprawie świadczenia dobry start.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Instrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem właściwym, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy świadczenie przysługuje.

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak prawidłowo wypełnić Wniosek o świadczenie dobry start.

Składając Wniosek w programie "Dobry Start" przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

Ważne informacje:

Przypominamy, ze w związku z wnioskiem w programie "Dobry Start" Bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

Reklamacje dotyczące Wniosku w programie "Dobry Start" w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • do Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie - jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej OK@net, etapu rejestracji wniosku w systemie OK@net oraz jego wysłania;
 • do Organu prowadzącego w  gminie - jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: OK Bank przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie.