Skip to main content

KREDYTY

Jedyna tak wyjątkowa oferta kredytowa dla Rolników!

Kredyty obrotowe udzielane na prowadzenie bieżącej działalności, w tym także na wznowienie produkcji
 w obszarach objętych klęską udzielane na warunkach preferencyjnych do 48 m-cy,

Kredyty inwestycyjne na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych udzielane na warunkach komercyjnych, w tym kredyty w części pomostowe z dopłatą do kapitału oraz na warunkach preferencyjnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania:
preferencyjne z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzielane z linii:
  • nIP na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów
  • nKZ na zakup użytków rolnych
  • nMR na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia
  • nGP na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych utworzonych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach
  • nGR na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu usrtoju rolnego
  • nNT na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoka jakość produktu
  • nBR10, nBR13, nBR14, nBR15 - programy branżowe na rozwój wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce, wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj, realizację inwestycji w mleczarstwie
  • pomostowe - przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych w ramach pomocowych programów operacyjnych
Dofinansowanie ze środków unijnych przeznaczone jest na częściową spłatę kredytu (kredyty pomostowe), natomiast z pomocy krajowej jest dopłata do oprocentowania (kredyty preferencyjne).