Reklamacje

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA
SKARG I REKLAMACJI
w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie 

Każdy Klient Banku ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub jego działalności. Rozpatrywanie reklamacji Klientów odbywa się wg przepisów:
1) w odniesieniu do osób fizycznych - wg postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiot rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zwanej dalej ustawą o reklamacjach,
2) w odniesieniu do Użytkowników  korzystających  z usług płatniczych w charakterze płatnika lub odbiorcy – wg postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych, zwanej dalej ustawą o usługach płatniczych oraz rekomendacji określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Związek Banków Polskich.

Szczegółowe zasady postępowania ze skargami i reklamacjami określa „Polityka  postępowania ze skargami lub reklamacjami”, stanowiąca załącznik nr 1 do Polityki ujawnień w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie i jest opublikowana na stronie www.okbank.pl w zakładce Ład Korporacyjny/ Ład Wewnętrzny.

Ponadto umowy i regulaminy wydawane Klientom zawierają  zapisy dotyczące skarg i reklamacji, w tym:
1) w odniesieniu do Konsumentów – dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich,
2) w odniesieniu do usług płatniczych – wynikające z ustawy o usługach płatniczych.

1. Przez skargi lub reklamacje należy rozumieć:
1) Reklamacje  wg ustawy o reklamacjach - oznaczają wystąpienie skierowane do Banku jako podmiotu rynku finansowego przez jego Klienta (będącego osobą fizyczną), w którym zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank,
2) Reklamacje usług płatniczych – wystąpienie skierowane do dostawcy usług płatniczych (Banku) przez Użytkownika lub Posiadacza pieniądza elektronicznego w którym Użytkownik lub Posiadacz pieniądza elektronicznego zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez dostawcę usług płatniczych (Bank);
3) Skargi – wg Wytycznych KNF i ZBP -  oznaczają każde wystąpienie Klienta, w tym także reklamację kierowane do Banku jako instytucji finansowej odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej działalności, objętej nadzorem KNF.

2. Forma złożenia skargi/reklamacji:
1) pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:  
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, 44-194 Knurów, ul. Kosmonautów 9A

2) pocztą elektroniczną na adres: info@okbank.pl
3) w każdej placówce Banku w formie:
a) ustnej,
b) pisemnej
Skargi / reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności budzących wątpliwości Klienta, 
poprzez podanie istotnych dla rozpatrzenia sprawy informacji, danych adresowych Klienta i daty złożenia skargi / reklamacji.

3. Tryb rozpatrywania skargi / reklamacji
W zakresie reklamacji i skarg wnoszonych przez Użytkownika korzystającego z usług płatniczych

1) Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
Odpowiedzi udziela się w postaci papierowej lub, po uzgodnieniu z użytkownikiem, na innym trwałym nośniku informacji.
2) W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie
odpowiedzi  w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, Bank:
a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy;
c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 35 dni roboczych od dnia  otrzymania reklamacji.
3) Do zachowania terminów, o których mowa powyżej, jest wystarczające wysłanie odpowiedzi przed ich upływem,  a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie – nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego  w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy  z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

W zakresie reklamacji i skarg innych niż usługi płatnicze  
Bank rozpatruje zgłoszoną skargę / reklamację niezwłocznie, tzn. nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany Bank przekaże Klientowi stosowną informację. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na skargę / reklamację nie może być dłuższy niż:
1) w przypadku reklamacji osób fizycznych - 60 dni,
2) w przypadku skarg i reklamacji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 90 dni od dnia otrzymania skargi / reklamacji.

4. Podmiotami uprawnionymi do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich są:
1)  Rzecznik Finansowy, którego dane kontaktowe oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne
są pod adresem internetowym: http://rf.gov.pl ;
2)  Sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, którego dane kontaktowe oraz wszelkie
niezbędne informacje dostępne są pod adresem internetowym: www.knf.gov.pl

5. Rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
- prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest
na stronie internetowej UOKiK  https://uokik.gov.pl

6. Tryb odwoławczy -w przypadku nieuwzględnienia przez Bank roszczeń wynikających ze reklamacji lub skargi, Klient Banku może ponadto skorzystać  z:
1) pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta,
2) rozstrzygnięcia sporu przez Arbitra Bankowego działającego  przy Związku Banków Polskich. Do wniosku o rozstrzygnięcie sporu  należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w Banku lub oświadczenie Klienta Banku, że nie uzyskał od Banku w umówionym  terminie odpowiedzi na reklamację. Przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym może być wyłącznie spór, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 12.000,00 PLN, a w przypadku kredytów hipotecznych nie przewyższa kwoty 20.000,00 PLN,
Zasady rozstrzygania sporów przez Bankowego Arbitra Konsumenckiego opisane są na stronie internetowej www.zbp.pl;
3) wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego, którym zgodnie z siedzibą banku jako strony
pozwanej jest Sąd Rejonowy w Gliwicach, w którym przy ul. Wieczorka 10a jest uruchomiony Punkt Mediacji.

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej