Reklamacje

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA
SKARG I REKLAMACJI
w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie 

Każdy Klient Banku ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub jego działalności. Rozpatrywanie reklamacji Klientów odbywa się zgodnie z Wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, a w odniesieniu do osób fizycznych dodatkowo wg postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiot rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Szczegółowe zasady postępowania ze skargami i reklamacjami określa „Polityka postępowania ze skargami lub reklamacjami”, stanowiąca załącznik nr 1 do Polityki ujawnień w Orzesko – Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie i jest opublikowana na stronie www.okbank.pl w zakładce Ład Korporacyjny/ Ład Wewnętrzny.

Ponadto umowy i regulaminy wydawane Klientom, a zwłaszcza Konsumentom zawierają zapisy dotyczące skarg i reklamacji.

 1. Przez skargi lub reklamacje należy rozumieć:
  1. Reklamacje - wg ustawy o reklamacjach - oznaczają wystąpienie skierowane do Banku jako podmiotu rynku finansowego przez jego Klienta (będącego osobą fizyczną), w którym zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank,
  2. Skargi – wg Wytycznych KNF i ZBP -  oznaczają każde wystąpienie Klienta, w tym także reklamację kierowane do Banku jako instytucji finansowej odnoszące się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej działalności, objętej nadzorem KNF.
 2. Forma złożenia skargi/reklamacji: 
  1. pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:
   Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy, 44-194 Knurów, ul. Kosmonautów 9a
  2. pocztą elektroniczną na adres: i n f o @ o k b a n k . p I
  3. w każdej placówce Banku w formie:
   1. ustnej,
   2. pisemnej

   Skargi / reklamacje należy składać niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności budzących wątpliwości Klienta, poprzez podanie istotnych dla rozpatrzenia sprawy informacji, danych adresowych Klienta i daty złożenia skargi / reklamacji.

 3. Tryb rozpatrywania skargi / reklamacji
  Bank rozpatruje zgłoszoną skargę / reklamację niezwłocznie, tzn. nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany Bank przekaże Klientowi stosowną informację. Ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na skargę / reklamację nie może być dłuższy niż:
  1. w przypadku reklamacji osób fizycznych - 60 dni,
  2. w przypadku skarg i reklamacji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - 90 dni
   od dnia otrzymania skargi / reklamacji.
 4. Podmiotami uprawnionymi do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich są:
  1. Rzecznik Finansowy, którego dane kontaktowe oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne są pod adresem internetowym: http://rf.gov.pl;
  2. Sąd polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, którego dane kontaktowe oraz wszelkie niezbędne informacje dostępne są pod adresem internetowym: www.knf.gov.pl.
 5. Rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich - prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK https://uokik.gov.pl.
 6. Tryb odwoławczy -w przypadku nieuwzględnienia przez Bank roszczeń wynikających ze reklamacji lub skargi, Klient Banku może ponadto skorzystać  z:
  1. pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta,
  2. rozstrzygnięcia sporu przez Arbitra Bankowego działającego  przy Związku Banków Polskich. Do wniosku o rozstrzygnięcie sporu należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w Banku lub oświadczenie Klienta Banku, że nie uzyskał od Banku w umówionym  terminie odpowiedzi na reklamację. Przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym może być wyłącznie spór, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 8.000,00 PLN,
  3. wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego, którym zgodnie z siedzibą banku jako strony pozwanej jest Sąd Rejonowy w Gliwicach, w którym przy ul. Wieczorka 10a jest uruchomiony Punkt Mediacji.

Kursy walut

Kursy walut2018-11-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1554
1 USD3.6760
1 CHF3.6195
1 GBP4.7528
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej