Skip to main content

Zastrzeganie numeru PESEL

Przepisy prawne.

W dniu 1 czerwca 2024 roku wchodzą w życie zmiany przepisów prawa, które mają ograniczyć skutki kradzieży tożsamości poprzez nałożenie m.in. na banki obowiązku weryfikacji w Rejestrze zastrzeżenia numeru PESEL konsumenta. Rejestr ten prowadzony jest przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych osób, które dokonają zastrzeżenia numeru PESEL. W Rejestrze gromadzone są dane dotyczące osób pełnoletnich. Przez zastrzeżenie numeru PESEL rozumie się zamieszczenie w Rejestrze informacji o zastrzeżeniu numeru PESEL. Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL będzie można dokonać także czasowo, wskazując chwilę ponownego zastrzeżenia numeru PESEL.

Gdzie zastrzec PESEL?
Swój numer PESEL można zastrzec w centralnym rejestrze zastrzeżeń, poprzez złożenie wniosku:
- na stronie internetowej gov.pl
- w urzędzie gminy
- w aplikacji mObywatel.

Czy można zastrzec PESEL w Banku? 
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knirowie nie świadczy usługi zastrzegania numeru PESEL.

Obowiązek weryfikacji.
Od 1 czerwca 2024 roku O.K. Bank Spółdzielczy  będzie dokonywał weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, która polegać będzie na sprawdzeniu w tym rejestrze, czy numer PESEL jest zastrzeżony.

Ważne.
Osoby, które mają zastrzeżony numer PESEL nie będą mogły:

  • założyć konta oszczędnościowo-rozliczeniowego ani oszczędnościowego,
  • zaciągnąć kredytu czy pożyczki,
  • zmienić umowy kredytu lub pożyczki, gdy w wyniku tego zwiększa się zadłużenie,
  • w kasie placówki wypłacić z konta więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie na dzień 29.05.2024 r.) jest to kwota 12.726,00 zł, przy czym kwota ta będzie się zmieniać wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę).

W przypadku stwierdzenia zastrzeżenia numeru PESEL Bank wstrzymuje wypłatę gotówkową na 12 godzin od momentu złożenia przez Posiadacza rachunku bankowego dyspozycji wypłaty gotówkowej, pomimo cofnięcia w tym czasie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

Więcej informacji.
Szczegółowe informacje wraz z instrukcją zastrzegania PESEL zarówno na stronie mObywatel.gov.pl, jak i w dowolnym Urzędzie Gminy dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie

 

300dpi logo