Skip to main content

Zebranie Przedstawicieli 2021r

Ulica Szpitalna 8A to od 14 czerwca br. jak już wielokrotnie informowaliśmy oficjalnie nowy adres siedziby Centrali O.K. Banku Spółdzielczego jak również zgodnie z harmonogramem prac budowlanych od listopada br. będzie to również adres Oddziału Banku w Knurowie.  Dużo dobrze i efektywnie zaaranżowanej przestrzeni, dlatego też trwają jeszcze prace wykończeniowe. Sala konferencyjna  w nowym budynku uzyskała już status „gotowa” dlatego też tegoroczne Zebranie Przedstawicieli w dniu 30 czerwca 2021 r odbyło się już  właśnie w jej wnętrzach.

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci, przedstawiciele lokalnych samorządów, zaproszeni Goście: Pan Artur Adamczyk – Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie i Pan Marian Gola Wiceprezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Bogusław Mierzwa. Obrady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Prezes Zarządu Pan Dariusz Wójcik przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności O.K. Banku Spółdzielczego za rok 2020.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bogusław Mierzwa przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok.
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych Pani Kornelia Waloszek omówiła sprawozdanie finansowe Banku za rok 2020.
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Pani Daniela Musioł przedstawiła sprawozdanie Zarządu z realizacji Polityki odpowiedniości.
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych i IT Pan Tomasz Kapłanek przedstawił sprawozdanie z realizacji Uchwał poprzedniego Zebrania Sprawozdawczego.
Sprawozdanie Komisji odpowiedniości z weryfikacji ocen Członków Rady i Rady Nadzorczej jako organu jak również wyniki przeprowadzonej weryfikacji oświadczeń Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej przedstawił Przewodniczący Komisji Odpowiedniości Pan Karol Warchałowski.

Po zatwierdzeniu Sprawozdań Zarządu Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.

Walne Zgromadzenie powołało również Członków Rady Nadzorczej  O.K. Banku Spółdzielczego na nową kadencję 2021-2025. Do Rady Nadzorczej wybrani zostali:

Bogusław Mierzwa
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Antoni Ochojski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Joanna Bednorz
Członek Rady Nadzorczej
Józefa Bekus
Członek Rady Nadzorczej
Grażyna Imbiorska
Członek Rady Nadzorczej
Urszula Kłosowska
Członek Rady Nadzorczej
Robert Ratajczak
Członek Rady Nadzorczej
Henryk Rożek
Członek Rady Nadzorczej

Skład Komitetu Audytu, jako niezależnej komórki Rady Nadzorczej

  •   Urszula Kłosowska – Przewodniczący Komitetu
  •  Joanna Bednorz – Sekretarz Komitetu
  •  Grażyna Imbiorska -  Członek Komitetu

Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Pan Artur Adamczyk w swoim wystąpieniu odniósł się do tej  ogromnej roli banków spółdzielczych w Polsce obsługujących 60% gmin i uważności na segment Klienta oczekującego nieustająco nowych technologii i już nie tylko wizjonerskim potencjale i sile dobrych konsolidacji po których banki spółdzielcze stają się jeszcze bardziej znaczącymi graczami na rynku usług finansowych. Jako Bank przyjęliśmy również słowa podziękowania za wyjątkową aktywność i pełne zaangażowanie w pracach i projektach Zrzeszenia.       

Wiceprezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS Pan Marian Gola w swoim wystąpieniu odniósł się również do ważnej w obecnym czasie sile integracji na poziomie biznesowym, wskazał azymut wartości dla liderów integracji, poszukiwań nowych modeli dla jeszcze lepszej efektywności. Jako Bank przyjęliśmy również słowa uznania za opracowane i przedstawione plany biznesowe i strategię działania na najbliższe lata.

DZIĘKUJEMY

Delegatom i Gościom
za udział w Zebraniu Przedstawicieli.

Udziałowcom oraz Klientom Banku
za ponad 100 – letnie zaufanie i lojalność, życzliwość, otwartość na dobrą lokalną współpracę korzystanie z nowoczesnych produktów, aplikacji, konkursów i usług banku spółdzielczego,

Nowo powołanym Członkom Rady Nadzorczej
gratulujemy i życzymy sukcesów w potencjale wspólnego zaangażowania w dalszy rozwój Banku.  

Pracownikom
za ostatni okres permanentnie wytężonej pracy, ludzkiej uczciwości i rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych i nieustającego entuzjazmu w rozwoju nowoczesnego banku spółdzielczego.

W związku z obowiązywaniem na terenie kraju stanem epidemii Bank podjął wszelkie niezbędne działania organizacyjne w celu zapewnienia Zebranym bezpiecznego udziału w Zebraniu Przedstawicieli.

ZAWSZE – dzielimy się tym co najlepsze.

Dla każdego uczestnika Zebrania Przedstawicieli przygotowaliśmy małą eko niespodziankę.
Była już lawenda, tym razem postawiliśmy na królewskie zioło o wszechstronnych walorach prozdrowotnych jakim jest Bazylia.

 Z wyrazami szacunku
Rada Nadzorcza i Zarząd O.K. Banku Spółdzielczego

Zapraszamy do naszej relacji.
Źródło - O.K. Bank Spółdzielczy