Skip to main content

Zebranie Przedstawicieli 2024

Coroczne Zebranie Przedstawicieli O.K. Banku Spółdzielczego odbyło się 27 czerwca 2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyli delegaci, i zaproszeni Goście w osobie Pani Mirosławy Lechowicz Dyrektora ds. Współpracy Zrzeszeniowej Banku BPS S.A.
i Pana Michała Wilka Dyrektora Departamentu Pomocy i Restrukturyzacji Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Bogusław Mierzwa. Obrady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Prezes Zarządu Pan Dariusz Wójcik przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności O.K. Banku Spółdzielczego za rok 2023
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bogusław Mierzwa przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych Pani Kornelia Waloszek omówiła sprawozdanie finansowe Banku za rok 2023.
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Pani Daniela Musioł przedstawiła sprawozdanie Zarządu z realizacji Polityki odpowiedniości.
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych i IT Pan Tomasz Kapłanek przedstawił sprawozdanie
z realizacji Uchwał poprzedniego Zebrania Sprawozdawczego.
Sprawozdanie Komisji z weryfikacji ocen Członków Rady i Rady Nadzorczej jako organu przedstawił Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Pan Marek Piwowarski.
Sprawozdanie Zespołu Wspierającego oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej przedstawiła Pani Anna Widaj.

 

Po zatwierdzeniu Sprawozdań Zarządu Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023 oraz dokonało pozytywnej indywidualnej i kolegialnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej O.K. Banku Spółdzielczego.

Zaproszeni Goście w swoich wystąpieniach odnieśli się również do ważnej w obecnym czasie sile współpracy, kreatywnej kompatybilności na poziomie biznesowym.
 Jako Bank przyjęliśmy również słowa uznania za wielowymiarowe zaangażowanie w lokalne i ogólnopolskie inicjatywy społeczne za zaangażowanie w wypracowane wyniki i przyjęte kierunki działania w planach biznesowych i strategii działania na najbliższe lata.

DZIĘKUJEMY

Delegatom i Gościom
za udział i pozytywne przyjęcie przedstawionych materiałów.

Udziałowcom oraz Klientom Banku
w tym roku za 120 – letnie zaufanie i lojalność, w wielu przypadkach dzienne relacje biznesowe,  życzliwość, otwartość na dobrą lokalną współpracę korzystanie z kolejnych wdrożonych nowoczesnych produktów, aplikacji, konkursów i usług banku spółdzielczego.

Pracownikom
za lojalność, ludzką uczciwość i rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych i permanentne zaangażowanie w rozwój nowoczesnego banku spółdzielczego.

 Z wyrazami szacunku
Rada Nadzorcza i Zarząd O.K. Banku Spółdzielczego

W sposób wyjątkowy dziękujemy Rejonowemu Stowarzyszeniu Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach za przesłane gratulacje z okazji 120-lecia O.K. Banku Spółdzielczego, które zostały odczytane przez Dyrektora Oddziału Banku w Ornontowicach Pana Jana Skupnika i przekazane na ręce Prezesa Zarządu Pana Dariusza Wójcika.

Chleb z orzechami włoskimi, oliwką zieloną i czarną zamówiony w lokalnej rzemieślniczej piekarni i słoik domowego rarytasu wykonanego zgodnie z zapisami w kartach historii polskiej tradycji kulinarnej mowa oczywiście o smalcu. 
Taki zestaw wręczany po zakończeniu zebrania spotkał się entuzjastycznym przyjęciem wśród wszystkich uczestników Zebrania Przedstawicieli
Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie.

O.K. BANK SPÓŁDZIELCZY
ZAWSZE BLISKO
dobrych, lokalnych rzeczy i otwarty na ludzkie relacje.