Zebranie Przedstawicieli 2022r

Coroczne Zebranie Przedstawicieli O.K. Banku Spółdzielczego odbyło się 9 czerwca 2022 r.
W posiedzeniu uczestniczyli delegaci, przedstawiciele lokalnych samorządów i zaproszeni Goście w osobie
Pana Mariana Goli Wiceprezesa Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Bogusław Mierzwa. Obrady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Prezes Zarządu Pan Dariusz Wójcik przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności O.K. Banku Spółdzielczego za rok 2021.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bogusław Mierzwa przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok, sprawozdanie z realizacji polityki odpowiedniości, sprawozdanie z realizacji Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz raport z funkcjonowania polityki wynagrodzeń.
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych Pani Kornelia Waloszek omówiła sprawozdanie finansowe Banku za rok 2021.
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Pani Daniela Musioł omówiła protokół polustracyjny Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach z lustracji przeprowadzonej w 2021r.
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych i IT Pan Tomasz Kapłanek przedstawił sprawozdanie z realizacji Uchwał poprzedniego Zebrania Sprawozdawczego.
Sprawozdanie Komisji odpowiedniości z weryfikacji ocen Członków Rady i Rady Nadzorczej jako organu przedstawił Przewodniczący Komisji Odpowiedniości Pan Karol Warchałowski.

Po zatwierdzeniu Sprawozdań Zarządu Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Członkom Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

Wiceprezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS Pan Marian Gola w swoim wystąpieniu odniósł się również do ważnej w obecnym czasie sile integracji na poziomie biznesowym
i świadomości ekonomicznej „czujności” w najbliższym czasie. Jako Bank przyjęliśmy również słowa uznania za wypracowane wyniki i przyjęte kierunki działania
w planach biznesowych i strategii działania na najbliższe lata.

DZIĘKUJEMY

Delegatom i Gościom
za udział w Zebraniu Przedstawicieli.

Udziałowcom oraz Klientom Banku
za ponad 100 – letnie zaufanie i lojalność, życzliwość, otwartość na dobrą lokalną współpracę korzystanie z kolejnych wdrożonych nowoczesnych produktów, aplikacji,
ogólnopolskich programów edukacyjnych, usług banku spółdzielczego, obecności w kanałach social media.

Pracownikom
za lojalność, ludzką uczciwość i rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych i permanentne zaangażowanie w rozwój nowoczesnego banku spółdzielczego.

 Z wyrazami szacunku
Rada Nadzorcza i Zarząd O.K. Banku Spółdzielczego

zp95

 

 

 zp 9    zp92                                                                                  zp93      zp 91                                                                                                                                                           

zp94    zp96