Zebranie Przedstawicieli

Zebranie Przedstawicieli O.K. Banku Spółdzielczego

W dniu 25 sierpnia 2020r w Restauracji-Hotelu Biały Dom w Czerwionce odbyło się Zebranie Przedstawicieli Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego
z siedzibą w Knurowie.
W posiedzeniu uczestniczyli delegaci, przedstawiciele lokalnych samorządów w osobach:
Wójta Gminy Ornontowice Pana Marcina Kotyczka i Wójta Gminy Gierałtowice Pana Leszka Żogała
oraz zaproszeni goście w osobie
Pana Mariana Gola – Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w Warszawie.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Bogusław Mierzwa. Obrady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
Prezes Zarządu Pan Dariusz Wójcik przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności O.K. Banku Spółdzielczego za rok 2019 jak również omówił zmiany w Statucie.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Bogusław Mierzwa przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych Pani Kornelia Waloszek omówiła sprawozdanie finansowe Banku za rok 2019 i przedstawiła sprawozdanie Zarządu z realizacji Ładu Korporacyjnego.
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Pani Daniela Musioł przedstawiła sprawozdanie Zarządu z realizacji Polityki odpowiedniości.
Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych i IT Pan Tomasz Kapłanek przedstawił sprawozdanie z realizacji Uchwał poprzedniego Zebrania Sprawozdawczego.
Sprawozdanie Komisji odpowiedniości z weryfikacji ocen Członków Rady i Rady Nadzorczej jako organu jak również wyniki przeprowadzonej weryfikacji
oświadczeń Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Odpowiedniości Pani Agnieszka Hassa.
Przedstawiciele pozytywnie ocenili pracę Rady Nadzorczej oraz udzielili absolutorium Zarządowi Banku.

DZIĘKUJEMY

Delegatom i Gościom
za udział w Zebraniu i pełnym dostosowaniu się do wymogów reżimu sanitarnego.

Udziałowcom oraz Klientom Banku
za ponad 100 – letnie zaufanie i lojalność, korzystanie z nowoczesnych produktów i usług banku spółdzielczego,
za cierpliwość i wiele skierowanych pod naszym adresem życzliwych słów w tych pierwszych dniach epidemii koronawirusa, za wyrozumiałość i wspólne podejście
do niełatwych i nowych wyzwań ostatniego czasu jak również dostosowanie się i uszanowanie wszelkich wymogów związanych z obowiązującym nadal reżimem sanitarnym.

Nowo powołanym Członkom Rady Nadzorczej
gratulujemy i życzymy sukcesów w potencjale wspólnego zaangażowania w dalszy rozwój Banku.  

Pracownikom
za ostatni okres jeszcze bardziej wytężonej pracy, ogromnego potencjału czasu skierowanego zarówno na realizację standardowych obowiązków służbowych
i tych nowych związanych z aktualną sytuacją pandemii COVID-19, których ilości i zakres są nam doskonale wszystkim znane.
Za wolę, chęć i inicjowanie nowych rozwiązań by nieustająco kreować nowe możliwości Banku na rynku usług finansowych
i nadal wspólnie budować potencjał O.K. Banku Spółdzielczego.

Wartość przeszłości zobowiązuje, przyszłość wyrażona siłą współdziałania zawsze otwiera nowe możliwości.

 Z wyrazami szacunku
Rada Nadzorcza i Zarząd O.K. Banku Spółdzielczego

Zapraszamy do naszej relacji.
Źródło - O.K. Bank Spółdzielczy           

1ZP

2ZP

3ZP

4ZP

5ZP

6ZP

7ZP