Komunikat dotyczący dostosowania regulaminów i wzorców umownych zawieranych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność zarobkową do Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzi  w życie Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która wprowadza do Kodeksu cywilnego Art. 3855, rozszerzający stosowanie w Umowach zawieranych z Klientami klauzul niedozwolonych (abuzywnych) na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prowadzące działalność rolniczą oraz wspólników spółek cywilnych (dalej jako Przedsiębiorca-Konsument). Ustawa natomiast nie przyznaje grupie tzw. „Przedsiębiorców - Konsumentów” dodatkowych uprawnień przysługujących „zwykłym” Konsumentom na mocy odrębnych ustaw.

W celu dostosowania regulacji wewnętrznych Banku dla wskazanego segmentu Klientów, umownie zwanych „Przedsiębiorcą-Konsumentem”, wprowadzone zostały następujące działania w poszczególnych obszarach:

  1. Tabeli opłat i prowizji dla Klienta instytucjonalnego – dokonano przeglądu Tabeli pod kątem tzw. klauzul abuzywnych oraz na mocy Uchwały Zarządu nr 4/63/IV/2020 z dnia 28 grudnia 2020r. wprowadzono odpowiednie zmiany, które nie mają wpływu na realizację już zawartych umów. Tabela opłat i prowizji opublikowana jest na stronie okbank.pl oraz Placówkach Banku.

  2. Udzielania kredytów oraz gwarancji i poręczeń – uzupełniono Regulamin kredytowy oraz wzorce Umów kredytowych, które mają zastosowanie dla kredytów udzielanych lub odnawianych po 1 stycznia 2021 r.

  3. Prowadzenia rachunków - dostosowano Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków dla Klientów instytucjonalnych, z wyłączeniem JST. O zmianie Regulaminu Bank powiadamia Posiadaczy rachunków zaklasyfikowanych do grupy „Przedsiębiorcy-Konsumenta” poprzez przekazanie informacji w formie komunikatu w bankowości elektronicznej oraz indywidualnie na trwałym nośniku w kanale korespondencji wskazanym przez Posiadacza rachunku w Umowie rachunku tj.

    - na adres e-mailowy w dniu 31 grudnia 2020 r. bądź
    - przesłanie na krajowy adres korespondencji wraz z potwierdzeniem salda w terminie do 14 dni kalendarzowych po zakończonym roku
    tj. do 15 stycznia 2021r.

                                                                                                                                                                               Zarząd OK Banku Spółdzielczego