Gwarancje de minimis

 

Bank ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim firmom kredytów z wykorzystaniem gwarancji BGK
de minimis z linii PLD oraz od 1 marca 2016r. również kredytów z nową gwarancją finansowaną ze środków Funduszu Gwarancyjnego POIG

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej. 

Aby skorzystać z kredytu z nową gwarancją w ramach linii FG POIG dodatkowo Kredytobiorca powinien spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. Zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji;
 2. Jest zlokalizowany i prowadzi działalność w parku technologicznym;
 3. Uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie typu venture capital lub od "anioła biznesu" lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego;
 4. W ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania badania i rozwoju lub innowacji;
 5. Środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30% (na podstawie załączonego biznes planu);
 6. W co najmniej jednym roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalności badawczo-rozwojową co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;
 7. W ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10% rocznie. 

Kredyty objęte gwarancją BGK
- Kredyty obrotowe
- Kredyty inwestycyjne 

Przedmiot kredytowania
Kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK de minimis mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej albo na cele rozwojowe, natomiast kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego przedsiębiorcy. 

Wysokość gwarancji BGK
Gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji
to aż 3 500 000 zł 

Waluta udzielanych kredytów
Kredyty udzielane są wyłącznie w PLN 

Okres ważności gwarancji
Gwarancja BGK de minimis udzielana jest na okres nie dłuższy niż: 

 • 27 miesięcy - w przypadku kredytu obrotowego,
 • 99 miesięcy - w przypadku kredytu inwestycyjnego

i obejmuje okres nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Stawka opłaty prowizyjnej za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres gwarancji

 • 0,5% kwoty gwarancji - dla kredytu obrotowego
 • 0,5% kwoty gwarancji - dla kredytu inwestycyjnego
 • 0% kwoty gwarancji - dla kredytu obrotowego w rachunku kredytowym i kredytu inwestycyjnego objętego gwarancją z linii FG POIG 

Zasady uzyskania gwarancji BGK
Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane   są w Banku 

Zapraszamy do naszych placówek

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej