Ład korporacyjny / Ład Wewnętrzny

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie niniejszym oświadcza iż wprowadza do stosowania „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” . Wdrożenie i realizacja „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”   następuje  poprzez przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie”, która uwzględnia zasadę proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności Banku Spółdzielczego. 

Opracowana przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą „Polityka Ładu Korporacyjnego” stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami Banku i Klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Podstawowe cele Polityki to:
  1. zapewnienie zgodności działań Banku z Zasadami,
  2. zapewnienie efektywnych mechanizmów wdrożenia Zasad w Banku,
  3. wskazanie zadań poszczególnych organów Banku, jak również komórek organizacyjnych w zakresie realizacji przyjętych przez Bank Zasad,
  4. wskazanie mechanizmów ujawnień w zakresie realizacji Zasad.
Treść „Polityki Ładu Korporacyjnego” dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku (www.okbank.pl).

Kursy walut

Kursy walut2019-01-18 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1539
1 USD3.6497
1 CHF3.6464
1 GBP4.6933
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
więcej