Zebranie Przedstawicieli O.K. Banku Spółdzielczego

8 czerwca 2017r odbyło się Zebranie Przedstawicieli Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie podczas którego przedstawiono i podsumowano wyniki działalności Banku za 2016.

W trakcie obrad zatwierdzono m.in. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu, omówiono sprawozdanie finansowe Banku za 2016 rok.

Od dnia 31.12.2015r. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS dlatego tez jeden z punktów porządku obrad Zebrania został poświęcony omówieniu udziału Banku w w/w systemie na koniec 2016r.

System Ochrony Zrzeszenia BPS tworzy obecnie 287 banków spółdzielczych i Bank Polskiej Spółdzielczości, jako bank zrzeszający.

Udzielono absolutorium dla byłego wieloletniego Prezesa Zarządu Pana Józefa Kapłanka, który w lipcu 2016r podjął decyzję o przejściu na emeryturę, jak również poszczególnym Członkom obecnego składu Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego w osobach: p.o. Prezes Zarządu Dariusz Wójcik, Wiceprezes Zarządu Kornelia Waloszek, Wiceprezes Zarządu Daniela Musioł, Wiceprezes Zarządu Tomasz Kapłanek.

Podjęto  szereg uchwał, w tym uchwałę o kierunkach działania na rok 2017 oraz zatwierdzenia misji i strategii działania Banku wraz z przyjęciem raportu z realizacji Strategii.

Przeprowadzono również wybory do Rady Nadzorczej dokonano redukcji składu Rady z dotychczasowych 11 osób na kolejną kadencję wybrano 8 osób.

Na Zebraniu byli obecni Delegaci O.K. Banku Spółdzielczego oraz Przedstawiciele lokalnych samorządów, w imieniu Zarządu Banku BPS S.A. w Warszawie przybył Dariusz Olkiewicz  –Wiceprezes Zarządu BPS S.A. w Warszawie, który w sposób syntetyczny przedstawił kolejne innowacyjne projekty nad którymi pracuje Zrzeszenie, które niebawem staną się dla banków spółdzielczych kolejnym narzędziem służącym do pełnego wykorzystania możliwości technologii informatycznych.

Rada Nadzorcza i Zarząd O.K. Banku Spółdzielczego składa serdeczne podziękowania delegatom gościom za udział w Zebraniu, a wszystkim udziałowcom oraz Klientom Banku, za zaufanie, lojalność i kolejne zrealizowane projekty, które są jak zawsze kwintesencją kreatywnej współpracy.

zp2017_1Wiceprezes Zarządu BPS S.A. Dariusz Olkiewicz – podczas swojego wystąpienia

zp2017_2Drugi od prawej: p.o. Prezes Zarządu O.K. Banku Spółdzielczego Dariusz Wójcik i prowadzący zgodnie z porządkiem obrad Zebranie Przedstawicieli – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku – Bogusław Mierzwa

Kursy walut

Kursy walut2018-06-21 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1899
1 USD3.6165
1 CHF3.6191
1 GBP4.7720
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
więcej